Et job med løntilskud er en rigtigt god mulighed for dig, der er ledig, og det fører ofte også til en fastansættelse senere hen. Det er en rigtigt god måde at komme tilbage på arbejdsmarkedet på efter en længere periode som ledig, og det er også en god måde for både dig og en arbejdsgiver at teste hinanden af på forhånd. 

Løntilskudsjobs findes både i den offentlige og den private sektor, men reglerne er lidt forskellige afhængig af, hvilken sektor du er i. Der er blandt andet forskel på, hvilken sats tilskuddet ligger på, hvor længe du kan være i en ansættelse med tilskuddet og så videre.

I denne artikel får du en gennemgang af reglerne for jobs med løntilskud, hvad det går ud på, og hvilke satser der er tale om.

Hvad er løntilskud?

Et job med lønstilskud er et rigtigt godt tilbud for ledige, der har ret til at komme i aktivering. Formålet er selvfølgelig at give den ledige nye kompetencer og erfaringer, men også at skabe et netværk og nogle kontakter, så den ledige får et meget bedre udgangspunkt for at søge job. 

Når man ansættes i et job med dette tilskud, får arbejdsgiveren et tilskud til medarbejderens løn i en nærmere afgrænset periode. Det kan være hele den tidsbestemte ansættelsesperiode eller blot en del af den. 

Der skal dog i almindelighed være en vis sandsynlighed for, at jobbet kan føre til en almindelig ansættelse på den lange bane. Det er et krav, at jobcenteret godkender aftalen om jobbet i løntilskud, før I kan føre ordningen ud i livet. Du har ret til tilskuddet, selvom du selv finder jobbet og selv aftaler vilkårene med arbejdsgiver – men jobcenteret skal sikre forinden, at alle betingelser er opfyldt.

Hvornår kan du få et job med løntilskud?

For at du kan få et job med løntilskud i enten det offentlige eller det private, skal du være berettiget til enten dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 

Hvis du er på dagpenge, skal du som minimum have været ledig i sammenlagt 6 måneder, før du kan komme i job med løntilskud. Er du på kontanthjælp, skal du have været ledig i en sammenhængende periode på minimum 6 måneder, før du kan få tilskud. 

Er du over 50 år, kan du dog komme i løntilskud fra din første ledige dag. Det samme gælder, hvis du er enlig forsørger.

Du kan imidlertid ikke blive ansat med løntilskud i en virksomhed, som ejes af enten din ægtefælle eller samlever, og du kan heller ikke få tilskud til en stilling i den virksomhed, som du senest har været ansat i.

Løntilskud regler

Reglerne for et job i løntilskud afhænger lidt af, om der er tale om et privat job, eller om det er som offentligt ansat. 

Privat løntilskudsjob

Når du har fået et job i den private sektor, kan du være ansat med løntilskud i op til 6 måneder. Her ansættes du på sædvanlige overenskomstmæssige vilkår, og du skal selv forhandle både løn og pension. Hvis virksomheden ikke er underlagt en overenskomst, skal de stadig give dig de vilkår, som er sædvanlige for det arbejde, du skal udføre. Virksomheden får herefter et tilskud til din løn og skal selv betale resten.

Du kan ikke få tilskud til de transportudgifter, du måtte have i forbindelse med at komme til og fra arbejde, og arbejdet tæller heller ikke med i forhold til genoptjening af din ret til at modtage dagpenge. Du betragtes dog juridisk set som værende ansat i virksomheden, men du skal alligevel være tilmeldt jobnet.dk, som om du var ledig, ligesom du også aktivt skal søge efter et nyt job og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Offentligt løntilskudsjob

Hvis du ansættes i det offentlige, vil den tidsmæssige periode for tilskuddet afhænge af den situation, du sidder i.

Modtager du arbejdsmarkedsydelse, vil du maksimalt kunne sidde i et løntilskudsjob i 13 uger. Er du på dagpenge vil din ansættelse maksimalt kunne vare 4 måneder. Modtager du derimod kontanthjælp, kan ansættelsen vare op til 6 måneder. Og modtager du sygedagpenge som ledig, kan du være ansat i et løntilskudsjob i helt op til 12 måneder.

Vilkårene for både arbejdstid og løn er ligeledes helt anderledes i et offentligt job end i det private. For det første afhænger din arbejdstid af, om du er deltids- eller fuldtidsforsikret. Er du deltidsforsikret, må du kun arbejde 30 timer om ugen – er du fuldtidsforsikret må du arbejde 37 timer. 

Desuden vil din timeløn svare til det, du får som ledig. Du er naturligvis at betragte som ansat på lige fod med dine kollegaer i forhold til opsigelse med videre. Desuden optjener du fuld pension af den løn, du ville have fået, hvis du var almindeligt ansat. 

Som i det private, optjener du ikke ret til dagpenge på ny ved at være i løntilskud i det offentlige. Du skal således stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være jobsøgende.

Løntilskud sats

Satsen for løntilskud afhænger også af, om arbejdspladsen er offentlig eller privat, ligesom satserne ændrer sig årligt. For de private arbejdsgivere gælder det, at satsen for løntilskud i 2020 lyder på 81,27 kroner i timen. Der er imidlertid et støtteloft, således at arbejdsgiver ikke kan modtage mere end 50% af de samlede lønomkostninger set over en periode på et år.

For de offentlige arbejdsgivere lyder satsen for løntilskud derimod på 118,04 kroner i timen. Her er det ikke noget støtteloft.

Opsigelse af et løntilskudsjob

I et job med løntilskud er du ansat på helt lige fod som de øvrige ansatte, når det kommer til opsigelse. Det betyder også, at du har krav på en ansættelseskontrakt eller eventuelt blot et ansættelsesbrev, hvor samtlige af dine vilkår i forhold til blandt andet løn og opsigelse fremgår.
Hvis enten du eller din arbejdsgiver ønsker at opsige ansættelsesforholdet, så skal det ske i overensstemmelse med de frister, der fremgår af den gældende overenskomst. Hvis der ikke er en overenskomst, skal opsigelsesvarslet ske ifølge lovgivningen. Og varslet kan aldrig være under 14 dage.

Comments are closed.

Close Search Window