Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er en styrelse, der ligger under beskæftigelsesministeriet, og som har til formål at fremme en effektiv politik omkring arbejdsmarkedet i Danmark, der både skal være til gavn for borgere og virksomheder.

STAR trådte i kraft den 1. januar 2014 og går i stedet for det, der i gamle dage hed Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering samt Arbejdsmarkedsstyrelsen. 

I denne artikel får du en grundig indføring i, hvem STAR er, hvad de laver, og hvem der kan henvende sig til dem.

Hvem er STAR?

Som nævnt er STAR en styrelse under Beskæftigelsesministeriet, som udelukkende fokuserer på arbejdsmarkedet i Danmark, herunder udarbejde strategier og politikker for det danske arbejdsmarked, som helst skulle være til gavn for både de danske borgere og de danske virksomheder.

Missionen for STAR er naturligvis, at så mange som muligt skal i arbejde, og at arbejdsmarked på samme tid skal være både dynamisk, sundt og sikkert for alle. I den forbindelse træffes der en lang række beslutninger og iværksættes strategier som i sidste ende skaber grundlag for et perfekt match mellem borgerne på den ene side og virksomhederne på den anden.

STAR har 15 kontorer, herunder også tre regionale arbejdsmarkedskontorer samt nogle tilknyttede enheder. Hvert kontor har sine vigtige opgaver og ansvarsområder inden for STAR’s område. Kontorer er følgende:

 • Arbejdsliv
 • Arbejdsmarkedspolitik
 • Arbejdsmarkedsrekruttering
 • Arbejdsmarkedsydelser
 • Digitalisering og support
 • Ind på arbejdsmarkedet
 • Ledelsessekretariatet
 • Sociale ydelser
 • STAR Brønderslev
 • Tilsyn og Kontrol
 • Viden og Analyse
 • Økonomi og Ressourcestyring
 • Workindenmark
 • Specialfunktionen Job & Handicap
 • Regionale kontorer i Midt-Nord, Syd og Øst

Hvad laver STAR?

STAR er en styrelse, som på alle måder er beskæftiget inden for arbejdsmarkedspolitik. Der udvikles strategier som skal sikre, at borgerne fastholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet, hvad end der er tale om personer på sygedagpenge, revalidering, handicapområdet eller seniorområdet, ligesom STAR også står bag politikker omkring jobafklaringsforløb.

STAR håndterer naturligvis også beskæftigelsesindsatsen for de grupper, der er parate til at få et job, men af den ene eller anden grund er ledige. STAR står i den forbindelse bag indsatser til gavn for en stor gruppe ledige samt udspil til reformer, der skal gøre det nemmere for borgere at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Et af STAR’s store formål er ligeledes at understøtte virksomhedernes adgang til at få dygtig og kvalificeret arbejdskraft, hvad end det er fra Danmark eller fra udlandet. Ligeledes er STAR ansvarlig for reglerne i forbindelse med arbejdsløshedsforsikring, sygedagpenge, barsel og feriepenge, så korrekt lovgivning omkring disse områder til stadighed fungerer efter hensigten.

Men det er ikke kun opgaver i forbindelse med borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet, som STAR håndterer. STAR er nemlig også ansvarlig for reglerne i forbindelse med folke- og førtidspension samt kontanthjælp, SU, boligstøtte og så videre.

Endelig fører STAR også tilsyn og kontrol med, at intentionerne med de mange forskellige love på området rent faktisk bliver indfriet, og at de bevillinger, der modtages, bliver brugt i overensstemmelse med formålet. 

Hvorfor eksisterer STAR?

Arbejdsmarkedet i Danmark er en kompleks størrelse, og der er mange hensyn, der skal imødekommes – herunder også modsatrettede interesser og stærke økonomiske og velfærdsmæssige hensyn. Og derfor er det naturligvis helt afgørende, at der er udviklet et ordentligt regelsæt til håndtering af arbejdsmarkedet, så arbejdsmarkedets parter ved, hvad de kan rette sig efter, og både borgere og virksomheder har et godt grundlag i det danske samfund.

Desuden er STAR helt afgørende for et velfærdssamfund som Danmark, så der er styring med at fastholde danskerne til arbejdsmarkedet – i det omfang det kan lade sig gøre. 

At holde folk fast på arbejdsmarkedet og hjælpe de mennesker, der af den ene eller den anden grund ikke har et arbejde, kræver et meget stort og fintmasket net af lovgivning, som kun specialister på området vil kunne hjælpe med. Desuden kræver det naturligvis både politikker og strategier inden for hvert enkelt område, når forskellige ydelser som virksomhedspraktisk, fleksjob, uddannelsesløft og løntilskud skal give mening.

STAR er en stor styrelse, og hvert kontor har sit speciale, og der arbejdes dermed i dybden med de forskellige tiltag, så det danske arbejdsmarked har de bedst mulige forudsætninger for succes – for både virksomheder og borgere.

Hvilke ydelser og services styres af STAR?

STAR håndterer hele grundlaget for udbetaling af en lang række af ydelser, herunder dagpenge ved ledighed, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, folkepension efter endt arbejdsliv, løntilskud i forbindelse med fleksjobs, boligstøtte og børnetilskud. De forskellige typer af ydelser udbetales på en lang række forskellige betingelser og har alle mulige forskellige satser.

Desuden står STAR bag en række tiltag og ordninger, der alle har til fordel at hjælpe de mennesker, der ikke har et arbejde, så de enten kan fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet eller få en økonomisk håndsrækning, hvis arbejde ikke er en mulighed.

Således har STAR etableret en række jobrettede voksen- og efteruddannelse, samt væsentlige indsatser vedrørende sygdom, nedslidning og så videre.

STAR yder desuden en virksomhedsservice i de forskellige jobcentre rundt omkring i landet, så virksomheder understøttes i deres adgang til dygtig arbejdskraft, herunder også så eventuelle mangelsituationer på arbejdsmarkedet kan forebygges.

Hvordan hjælper STAR dig?
STAR hjælper dig på rigtigt mange forskellige måder, når du skal tilbage på arbejdsmarkedet efter en periode som ledig, syg eller andre årsager. Det er i den forbindelse STAR, der står bag den brede vifte af virksomhedsrettede redskaber, der skal sikre dig en nemmere vej tilbage til arbejdsmarkedet. Der udbydes i den forbindelse amukurser og diverse efteruddannelser, så du kan dygtiggøre dig og derved potentielt kan få nemmere ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Ligeledes kan du få glæde af ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktikker, jobrotation, voksenlærling og traineeindsatser, der alt sammen kan lette din vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Samtidig sørger STAR også for, at du kan opnå en økonomisk støtte ved ledighed, sygdom eller barsel, ligesom du også kan få hjælp i forbindelse med nedsat arbejdsevne. I visse tilfælde kan du også opnå boligstøtte samt børnetilskud, og disse muligheder er også skabt og håndteret af STAR. Alt i alt er STAR den styrelse, der sørger for dig, når du har allermest brug for det, samtidig med at de hjælper dig tilbage til arbejdsmarkedet ved hjælp af diverse tilbud, indsatser og ordninger.

Denne artikel er lavet i samarbejde med sportdate, der blandt andet skriver om senior dating.

Comments are closed.

Close Search Window