Alle kan blive udsat for sygdom, og det at blive syg i en længere periode kan ske for enhver. Det kommer typisk ikke ret belejligt, og det kan være en tung prøvelse på alle måder. Økonomisk kan du dog være sikret i kraft af sygedagpenge i et vist omfang, hvis du er medlem af en a-kasse.

Det kan dog være en ret tung omgang at blive en del af sygedagpenge-systemet, og det er desværre også både svært og kompliceret for de fleste at sætte sig ind i reglerne. Derfor får du her en grundig indføring i det væsentligste omkring sygedagpenge, herunder hvad det er, hvem der kan få det og hvornår. 

Hvad er sygedagpenge, og hvem udbetaler dem?

Sygedagpenge er en dagpengeform, som du kan få, hvis du i en periode ikke er i stand til at arbejde som følge af sygdom. Det gælder både, hvis du har job, men er sygemeldt igennem en kortere eller længere periode, men det gælder også, hvis du var ledig på det tidspunkt, hvor sygdommen indtraf.

I de første 30 kalenderdage af sygdomsforløbet vil det som hovedregel være din arbejdsgiver, som betaler dig sygedagpenge. Er du syg i en længere periode end 309 dage, vil din kommune overtage sygedagpenge udbetaling til dig. 

Er du imidlertid ledig på det tidspunkt, hvor du bliver syg, og har du modtaget arbejdsløshedsdagpenge op til dit sygdomsforløb, vil du blot fortsætte med at modtage den samme ydelse som hidtil under de første 14 dage, hvor du er syg. Herefter vil du overgå til udbetaling af sygedagpenge fra kommunens side.

Hvem kan få sygedagpenge?

Det er ikke alle, der kan modtage sygedagpenge, og du skal leve op til en lang række krav for at komme i betragtning. Kravene varierer lidt afhængig af, om du skal have pengene fra kommunen eller fra din arbejdsgiver.

Som altovervejende udgangspunkt kan du få sygedagpenge, hvis du er enten lønmodtagere, medlem af en a-kasse, selvstændig erhvervsdrivende, eller hvis du er medhjælpende ægtefælle.

Hvis du skal modtage sygedagpenge fra din arbejdsgiver, skal du desuden have været ansat hos den pågældende i minimum 8 uger, før du skal begynde at modtage sygedagpenge, og du skal i øvrigt også have arbejdet minimum 74 timer inden for de 8 uger.

Skal du i stedet modtage sygedagpenge fra kommunen, er der forskellige krav afhængig af din situation. 

  1. Du kan få sygedagpenge af kommunen, hvis du er i beskæftigelse på den første sygedag, og du skal i øvrigt have arbejdet minimum 240 timer inden for de seneste 6 måneder op til den første sygedag. I disse 6 måneder skal du i øvrigt have arbejdet minimum 40 timer om måneden i de 5 af månederne – eller,
  2. Hvis du alligevel ville have haft ret til arbejdsløshedspenge, hvis ikke du var blevet syg – eller
  3. Du inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsuddannelse, der har varet i minimum 18 måneder – eller
  4. Du i forbindelse med et lønnet praktikforløb skal arbejde som elev – eller
  5. Dit arbejde er et fleksjob – eller
  6. Sygdommen er eller skyldes en arbejdsskade, der er anerkendt som en sådan.

Sygedagpenge til selvstændige

Når du er selvstændigt erhvervsdrivende, er reglerne for modtagelse af sygedagpenge ikke helt så enkle, og du skal opfylde nogle andre krav end almindelige ansatte skal. 

Her kan du som udgangspunkt først få sygedagpenge fra den 14. sygedag. Du skal desuden have drevet en selvstændig virksomhed i minimum 6 måneder inden for de seneste 12 måneder, og du skal ligeledes have arbejdet 18,5 timer om ugen som minimum inden for de nævnte 6 måneder. Og derudover skal du også have arbejdet minimum 18,5 timer om ugen inden for den sidste måned, du arbejdede, før du blev sygemeldt. 

Hvis du ejer eller er medejer af et anpartsselskab eller et aktieselskab er reglerne igen anderledes. Her vil du nemlig være stillet som en lønmodtager. Og derfor vil du skulle følge de ovenfor nævnte regler, krav og betingelser, for at du kan modtage sygedagpenge. Det vil blandt andet sige, at selskabet (din arbejdsgiver) som udgangspunkt skal betale dine sygedagpenge i de første 30 dage, hvorefter kommunen overtager udbetalingen.

Hvad er sygedagpenge satsen?

Sygedagpenge svarer som hovedregel til den timeindtægt, du normalt har været berettiget til, hvis ikke du var blevet syg. Timetaksten for sygedagpenge kan dog højst udgøre 119,05 kroner eller 4.405 kroner om ugen. Vær opmærksom på, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af beløbet.

Hvis du var på arbejdsløshedsdagpenge lige op til sygdomsforløbet, vil taksten for dine sygedagpenge være nøjagtig den samme som for arbejdsløshedsdagpengene.’

Når du tæller timer sammen i løbet af en måned, skal du være opmærksom på, at du ikke får sygedagpenge på helligdage. 

Du kan her læse mere om sygedagpenge.

Hvor længe har du ret til at modtage sygedagpenge?

Din ret til sygedagpenge ophører den dag, du er rask og arbejdsdygtig igen – også selvom du ikke melder dig rask. Det betyder naturligvis også, at dit lokale jobcenter løbende vil vurdere, om du er i stand til at passe et arbejde. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at jobcenteret efter 3 måneders sygdom vil tage stilling til, hvorvidt du eventuelt vil kunne bestride et andet arbejde, end det du hidtil har udført.

Som udgangspunkt kan du kun ret til at modtage sygedagpenge i 22 uger – og det er vel at mærke inden for en samlet periode på i alt 9 måneder. Jobcentret er dog forpligtede til at undersøge, hvorvidt du opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge i mere end de nævnte 22 uger.

Din ret til sygedagpenge kan dog desværre også ophøre på et tidligere tidspunkt, hvis du for eksempel afslår at få behandling ved en læge, fysioterapeut eller psykolog, eller hvis du nægter at modtage genoptræning. Din ret til sygedagpenge kan også ophøre, hvis du nægter at deltage i arbejdsprøvning eller andre tilbud, eller hvis du forsøger at hindre din helbredelse. Og endelig kan dine sygedagpenge standses, hvis du undlader at være med til kommunens opfølgning, for eksempel ved at udeblive fra møder, ikke vender tilbage på henvendelser og så videre.

Comments are closed.

Close Search Window